PTT EMDR
Czasopismo "EMDR - badania i praktyka" wydawane od 2015 roku
Wydawca: Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

"…cierpienie może być przetworzone
nie tylko w sztukę, ale i w życie"
Francine Shapiro

numery archiwalne

Dla autorów

Zasady publikacji prac w Roczniku „EMDR – badania i praktyka”: standardy i procedury
 

Rocznik „EMDR – badania i praktyka” przyjmuje do druku prace w języku polskim          i angielskim z zakresu teorii i praktyki EMDR. Redakcja dopuszcza również do publikacji prace z historii EMDR, listy do redakcji, recenzje książek i sprawozdania ze zjazdów naukowych EMDR.

Rocznik „EMDR – badania i praktyka”  jest czasopismem obejmującym badania podstawowe, problemy kliniczne oraz szeroko pojętą tematykę z dziedziny terapii EMDR.

Rocznik „EMDR – badania i praktyka” jest skierowany do psychologów i psychiatrów,   terapeutów EMDR.

Rocznik „EMDR – badania i praktyka” to czasopismo psychologiczne wydawane od 2015 roku. Jego renomę i wartość merytoryczną budują teoretycy i praktycy z obszaru podejścia terapeutycznego EMDR. Czasopismo wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

W czasopiśmie „EMDR – badania i praktyka” artykuły publikowane są na stronie internetowej oraz  raz do roku w wersji papierowej.
 
Liczba wydań: 1 zeszyt rocznie plus ewentualne wydania specjalne

Rocznik „EMDR – badania  i praktyka” przyjmuje do druku prace w języku polskim; prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, historyczne, listy do redakcji, recenzje książek i innych publikacji, sprawozdania ze zjazdów naukowych dotyczących  teorii      i praktyki terapii  EMDR.

Artykuły do publikacji w czasopiśmie przyjmowane są pod adresem mailowym: vitamelius@gmail.com

Artykuły powinny być przygotowane w następujący sposób:

Streszczenie dla prac oryginalnych – od 200 do 250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Słowa kluczowe: 3 – 5 terminów indeksujących lub słów kluczowych opisujących przedmiot pracy.

Prace oryginalne i kazuistyczne powinny być przygotowane w układzie:
wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo.

Piśmiennictwo: Układ piśmiennictwa musi być zgodny ze standardem Vancouver, tj. wg kolejności cytowania w pracy. Należy uwzględnić: nazwisko, pierwsze litery imion, tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma bez kropek, rok, tom i strony początkową i końcową. Jeżeli liczba autorów przekracza 3, to po 3 nazwiskach dodać: i wsp. /et al.  W pracach oryginalnych i poglądowych należy uwzględnić maksymalnie do 40 pozycji, w kazuistycznych  maksymalnie do 20. Każdą publikację umieszczać należy od nowego wiersza, a numer pozycji podawać w nawiasach kwadratowych.

Przykłady prawidłowego zapisu piśmiennictwa, zgodne z konwencją Vancouver/ICMJE:

Artykuł:
Pammersbach J. Wsparcie społeczne a choroba. Przegląd Psychologiczny 1998; 31: 503-25

Książka:
Sheridan C, Radmacher S. Psychologia zdrowia. IPZ PTP. Warsaw, 1998.

Rozdział w książce:
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. H Sęk, R Cieślak. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006; 11-28.

Ryciny muszą być zgłoszone w postaci pojedynczych plików (1 rycina – 1 plik)               i zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Tabele powinny być dostarczone w oddzielnych plikach. W artykule należy wskazać miejsca umieszczenia rycin i tabel.
 • Wyniki pomiarów biochemicznych i innych należy podawać w jednostkach należących do systemu SI.
• Zgłaszając pracę należy załączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie autorów.

Konflikt interesów

Od autorów pracy oczekuje się opisu sposobu finansowania badania, roli ewentualnego sponsora w planowaniu, realizacji i analizie wyników oraz o wpływie instytucji finansującej na treść artykułu. Należy uwzględnić inne powiązania autorów (np. poprzez zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria) powodujące konflikt interesów w kontekście przedmiotu przedstawianej pracy.

Prawa pacjenta i zgoda pacjenta na badanie.

Wszystkie prace oryginalne muszą spełniać wymogi Deklaracji Helsińskiej  z 1989 roku. W uzasadnionych przypadkach musi być załączona informacja o zgodzie Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania lub przesłanie odpowiedniej dokumentacji.  W opisie przypadków kazuistycznych obowiązuje zakaz podawania danych personalnych, chyba że chory wyraża na to świadomie zgodę, np. publikowanie zdjęć.
 
Prace będą podlegały recenzji i po zakwalifikowaniu do druku zostaną opublikowane   w wersji elektronicznej, a w czwartym kwartale wszystkie prace    z danego roku będą opublikowane w wersji papierowej.

Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac, w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych i innych, oraz w Internecie. Dopuszcza się drukowanie streszczeń bez zgody Wydawcy.
 

Oświadczenie Autorów:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że praca pt.:
……………………………………………………….................…………………………………
………………………………………………………..............………………………..............

przesłana do publikacji w roczniku „EMDR – badania i praktyka
- nie była dotychczas publikowana,
- nie została wysłana do innego wydawnictwa,
- nie narusza praw autorskich innych osób.

Wszyscy wymienieni poniżej autorzy pracy przeczytali ją i zaakceptowali skierowanie jej do druku w roczniku „EMDR – badania i praktyka”.
Autorzy oświadczają, że przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do oznaczonej powyżej publikacji na wydawcę rocznika „EMDR – badania i praktyka”.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje wykorzystanie publikacji w zakresie jej utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania w formach: drukowanej i elektronicznej (płyta CD-ROM, wersja dostępna w Internecie).
Autorzy zgłaszają brak konfliktu interesów w związku z publikowaną pracą*
opisują możliwy konflikt interesów poniżej*
(*niepotrzebne skreślić)


Imię i nazwisko autora                     Podpis                     Data
…………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………........................…
……………………………………………………………………………........................……
…………………………………………………………………………........................………